اخبار و مقالات

محلول پاشی با پودر طلایی گوگرد معدنی زرکوه
چهارش

محلول پاشی با پودر طلایی گوگرد معدنی زرکوه

🔸کانال گوگرد معدن زرکوه تلفن:09121104324
لینک کانال گوگرد معدن زرکوه
http://t.me/zarko0h

محلول پاشی باپودرطلایی گوگردمعدنی زرکوه اوایل تیرماه ۹۶باغات پسته بهادران استان یزد تاریخ تصویر برداری ۱۲شهریور ۹۶بدون هیچ گونه آفت وپسیل بدون کوچکترین گیاهسوزی وبرگریزی عربزاده ۰۹۱۳۱۵۷۰۷۹۹