اخبار و مقالات

 آنالیز مربوط به عناصر مضر و سنگین
۱۳۹۶-۰۸-۱۷

آنالیز مربوط به عناصر مضر و سنگین

برگ آنالیز مربوط به آزمایش گوگرد معدن زرکوه در رابطه با عناصر مضر و سنگین ممهور به مهری برجسته مانند مهر دفاتر اسناد رسمی کشور اخذ شده از (مرکز تحقیقات و فرآوری مواد معدنی ایران در کرج)