اخبار و مقالات

 آنالیز مربوط به آزمایش گوگرد معدن زرکوه
۱۳۹۶-۰۸-۱۷

آنالیز مربوط به آزمایش گوگرد معدن زرکوه

برگ آنالیز مربوط به آزمایش گوگرد معدن زرکوه در رابطه با گوگرد و دیگر عناصر غذائی موجود ممهور به مهری برجسته مانند مهر دفاتر اسناد رسمی کشور اخذ شده از (مرکز تحقیقات و فرآوری مواد معدنی ایران در کرج)