اخبار و مقالات

گوگرد معدن زرکوه
۱۳۹۶-۰۸-۱۷

گوگرد معدن زرکوه

طراوتی را که برروی برگهای
درخت لیمو مشاهده میفرمایید دلیل آن تغذیه خاک آن از گوگرد معدن زرکوه و کودگاوی درشهرستان لامرد شهرخوزی توسط آقای مهندس امیری کارشناس باغات صورت گرفته است
تلفن :0933629179